Grote vennootschappen

Act on Responsible and Sustainable International Business – New legislation

Wet voor evenwichtiger man-vrouw verhoudingen in de top

Wet voor evenwichtiger man-vrouw verhoudingen in de top 1920 1000 Corpvision

Per 1 januari 2022 is de Wet Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’ in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft als doel om de man-vrouwverhoudingen in de top van het bedrijfsleven te verbeteren en geldt voor beursgenoteerde vennootschappen en vennootschappen (BV’s en NV’s ) die als ‘groot’ kwalificeren. Kort gezegd introduceert de wet twee maatregelen: het ingroeiquotum en de streefcijfers.

Ingroeiquotum

Het zogenaamde ingroeiquotum is van toepassing geworden op raden van commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen en moet resulteren in een meer gebalanceerde man-vrouwverhouding binnen de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven: een raad van commissarissen moet uiteindelijk bestaan uit ten minste één derde man en één derde vrouw. Op grond van het ingroeiquotum zal een benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen – behoudens uitzonderingen – nietig zijn indien de benoeming niet leidt tot een meer evenwichtigere verdeling van de man-vrouwverhouding. Het voorgaande is ook van toepassing op de niet-uitvoerende bestuurders in een one-tier bestuursmodel.

Streefcijfers

Voor vennootschappen die als ‘groot’ kwalificeren heeft de wet een verplichting geïntroduceerd om passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer vast te stellen om de man-vrouwverhouding binnen het bestuur, de raad van commissarissen en hogere leidinggevende functies, evenwichtiger te maken. Deze doelen dient een vennootschap vast te leggen in een plan van aanpak.

Jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, dient een vennootschap aan de SER onder meer te rapporteren over de streefcijfers en in hoeverre de doelen zijn gehaald.

De SER heeft eerder aangegeven dat de meeste bedrijven nog niet voldoen aan de vereisten van een evenwichtige verhouding binnen de top. Daarnaast zijn veel bedrijven nog niet gestart met de benodigde voorbereidingen. Gezien het feit dat de wet inmiddels in werking is getreden is het de verwachting dat de verhouding binnen de top binnenkort op de bestuursagenda’s zal verschijnen.